SERMON ARCHIVE

Ecclesiastes 7:15-29 :: Is Wisdom Unattainable?

Ecclesiastes 7:15-29